MYWOOD PRIMER NITRO

MYWOOD PRIMER NITRO

MYWOOD PRIMER NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača.

KARAKTERISTIKE

  • brzo sušenje
  • dobro razlivanje
  • veoma dobra pokrivnost

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYWOOD PRIMER NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača. Koristi se kao temeljni premaz za zaštitu u industriji namještaja, za unutrašnju izgradnju i za drvenu galanteriju.

PRIPREMA PODLOGE
Nanosi se na dobro izbrušenu, čistu i suhu podlogu. MYWOOD PRIMER NITRO se nanosi četkom, valjkom, špricanjem i uranjanjem.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Do željenog viskoziteta razrijeđuje se nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ) a izbor optimalnog viskoziteta određen je temperaturom radne sredine načinom na koji se nanosi temelj za drvo itd. Prije nanošenja sadržaj je potrebno dobro promiješati. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim razlivanjem i veoma dobrom pokrivnošću. U zavisnosti od načina rada i vrste podloge može pokriti 8-10 m2/l u jednom sloju. Nitro lak osnovni suh je na prašinu za 10-15 minuta, a spreman je za brušenje nakon 1-2 sata sušenja na vazduhu. Nakon sušenja, a prije nanošenja završnog laka brusi se brusnim papirom No 320-500.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Sadrži: butil acetat; n-butanol; nitrocelulozna veziva. R10: Zapaljiva tečnost i para – R20/21/22: Štetno za udisanje, u kontaktu sa kožom i ako se pro guta – R36/38: Iritantno za oči i kožu – R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne loše efekte na vodene ekosisteme – R67: Isparenja mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu – S2: Čuvati dalje od domašaja djece – S20/21: Prilikom korištenja ne jesti, piti ili pušiti – S23: Ne udisati gas/dim/paru/sprej – S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode izatražiti ljekarsku pomo – S27/28: Ako sadržaj dođe u kontakt sa kožom, odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i oprati se sa mnogo vode – S29/56: Ne bacati u vodovod; odložiti ovaj materijal i njegov sadržaj na bezbjedno mjesto ili mjesto određeno za odlaganje takvog materijala – S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. – Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.