MYWOOD FINISH NITRO

MYWOOD FINISH NITRO

MYWOOD FINISH NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača.

KARAKTERISTIKE

  • bezbojni lak visokog sjaja
  • dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
  • idealna zaštita od korozije
  • veoma brzo sušenje

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYWOOD FINISH NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača. Koristi se kao završni premaz u industriji namještaja, za unutrašnju izgradnju i za drvenu galanteriju. Nanosi se na drvene površine koje su prethodno obrađene nitro temeljnom bojom za drvo (MYWOOD PRIMER NITRO).

PRIPREMA PODLOGE
Nanosi se na prethodno naneseni, osušeni i izbrušeni temeljni nitro premaz za drvo (MYWOOD PRIMER NITRO).

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Do željenog viskoziteta razrijeđuje se nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ), a izbor optimalnog viskoziteta određen je temperaturom radne sredine, načinom na koji se nanosi temelj za drvo itd. Prije nanošenja sadržaj je potrebno dobro promiješati. MYWOOD FINISH NITRO se nanosi četkom, valjkom, špricanjem i potapanjem. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim razlivanjem i veoma dobrom pokrivnošću. Vrijeme sušenja je 20-30 minuta na dodir, a potpuno suh nakon 2 sata. Rukovanje sa predmetima obrađenim nitro lakom moguće je nakon 24 sata. Sa 1L može se zaštititi 8-10m2 u jednom sloju, u zavinosti od načina rada i vrste podloge.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Sadrži: butil acetat; n-butanol; nitrocelulozna veziva. R10: Zapaljiva tečnost i para R20/21/22: Štetno za udisanje, u kontaktu sa kožom i ako se proguta R36/38: Iritantno za oči i kožu R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne loše efekte na vodene ekosisteme R67: Isparenja mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu S2: Čuvati dalje od domašaja dece S20/21: Prilikom korištenja ne jesti, piti ili pušiti S23: Ne udisati gas/dim/paru/sprej S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć S27/28: Ako sadržaj dođe u kontakt sa kožom, odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i oprati se sa mnogo vode S29/56: Ne bacati u vodovod; odložiti ovaj materijal i njegov sadržaj na bezbjedno mjesto ili mjesto određeno za odlaganje takvog materijala S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.