MYMETAL PRIMER

MYMETAL PRIMER

MYMETAL PRIMER predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izraĐenu na bazi alkidnih smola, pigmenata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu.

KARAKTERISTIKE

  • dobro prijanjanje na podlogu
  • dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
  • idealna zaštita od korozije

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYMETAL PRIMER predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izraĐenu na bazi alkidnih smola, pigmenata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu. Posjeduje dobra antikorozivna svojstva. Koristi se kao osnovni premaz prilikom zaštite metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Može se nanositi samostalno, ili u sistemu sa završnimpremazom (MYEMAJL BAUMY). Preporučeni sistem: 1-2 sloja MYMETAL PRIMER Baumy, 1-2 sloja MYEMAJL Baumy. Nijanse: siva, crvena.

PRIPREMA PODLOGE
Podloga mora biti suha i čista. Prije nanošenja MYMETAL PRIMER potrebno je očistiti hrđu i ostale nečistoće mehaničkim putem (pjeskarenje, brušenje i sl.). Nakon čišćenja podlogu je potrebno odmastiti organiskim otapalima.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
MYMETAL PRIMER razrijediti razrjeđivačem za alkidne boje (MYULJANI RAZRJEĐIVAČ) do 5% ako se nanosi četkom ili valjkom, do 10% ako se nanosi špricanjem i homogenizirati miješanjem. MYMETAL PRIMER se na podlogu nanosi četkom, valjkom, prskanjem ili uranjanjem u jednom ili dva sloja. Sa 1 L može se zaštititi 8-10m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 6-8 sati na dodir a nakon 24 sata potpuno suh.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.