MYEMAJL NITRO

MYEMAJL NITRO

MYEMAJL NITRO predstavlja zračno sušivo sredstvo izrađeno na bazi odabranih pigmenata, specijalnih alkidnih i nitroceluloznih veziva, punila, odgovarajućih aditiva i organskih rastvarača.

KARAKTERISTIKE

  • dobro prijanjanje na podlogu
  • dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
  • idealna zaštita od korozije
  • veoma brzo sušenje

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYEMAJL NITRO predstavlja zračno sušivo sredstvo izrađeno na bazi odabranih pigmenata, specijalnih alkidnih i nitroceluloznih veziva, punila, odgovarajućih aditiva i organskih rastvarača. Daje elastične i tvrde premaze veoma postojane u atmosferskim uslovima. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrom postojanošću tonova, visokim sjajem kao i dobrim vezivanjem za podlogu tj. osnovni premaz. Koristi se za unutrašnje radove u građevinarstvu, drvnoj i metalnoj industriji kao završni premaz u sistemu zaštite drvenih i
metalnih površina.

PREPORUČENI SISTEM
1-2 sloja MYMETAL PRIMER NITRO Baumy – temeljni premaz
1-2 sloja MYEMAJL NITRO Baumy – završni premaz.

PRIPREMA PODLOGE
MYEMAJL NITRO nanosi se na suh osnovni nitro premaz za drvo ili metal.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Prije nanošenja sadržaj je potrebno dobro promiješati u
originalnoj ambalaži a zatim do željenog viskoziteta razrijediti nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ).
MYEMAJL NITRO se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem. Vrijeme sušenja je 30 minuta na dodir a potpuno suh film dobije se za 24 sata. Vrijeme sušenja između slojeva treba da traje minimalno 4 sata. Sa 1L može se zaštititi 7-9m2 u jednom sloju. Pribor se pere nitro razrjeđivačem.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Sadrži: butil acetat; n-butanol; nitrocelulozna veziva. R10: Zapaljiva tečnost i para R20/21/22: Štetno za udisanje, u kontaktu sa kožom i ako se proguta R36/38: Iritantno za oči i kožu R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne loše efekte na vodene ekosisteme R67: Isparenja mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu S2: Čuvati dalje od domašaja dece S20/21: Prilikom korištenja ne jesti, piti ili pušiti S23: Ne udisati gas/dim/paru/sprej S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć S27/28: Ako sadržaj dođe u kontakt sa kožom, odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i oprati se sa mnogo vode S29/56: Ne bacati u vodovod; odložiti ovaj materijal i njegov sadržaj na bezbjedno mjesto ili mjesto određeno za odlaganje takvog materijala S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.